תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר הבלוגים של שטראוס (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת שטראוס גרופ בע"מ (להלן: "שטראוס"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים ובשירותים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה (להלן: "תנאי השימוש") ולתנאים נוספים המופיעים באתר, וכן הוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר.

האתר מספק מידע ותכנים הקשורים בפעילות שטראוס ומוצריה, המיועדים בעיקר לקהל הצרכנים. על אף שאתר זה מנוהל על ידי שטראוס, הוא מאפשר פרסום מסרים שונים על ידי הגולשים, ובכלל זה תגובות (טוקבקים), קבוצות דיון (פורומים) וכו'.

התכנים והבלוגים אשר יפורסמו באתר אינם מתפרסמים מטעמה של שטראוס ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

אתה אחראי לתוכן שאתה מוסר לאתר. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים והולמים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, עליך להימנע מלמסור לפרסום באתר, או באמצעות האתר –

כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

כל תוכן הנוגע לקטינים או מזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

כל תוכן בעל אופי או תוכן מטריד, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאום, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;

כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

כל תוכן העלול להטעות צרכן;

כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי שאינו קשור לשטראוס ו/או למוצריה.

לשטראוס מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בו יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר. לשטראוס שיקול דעת בלעדי לבחירת התכנים שיוצגו באתר והיא אינה מתחייבת כי תוכן כלשהו של משתמש יפורסם באתר.

החליטה שטראוס לפרסם או להשתמש בתוכן שמסרת – רשאית היא לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שטראוס רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שמסרת לפרסום באתר, אם הפרת את תנאי השימוש או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בשטראוס או במי מטעמה. במקרה זה, שטראוס תהיה רשאית גם למנוע ממך לפרסם תכנים נוספים באתר.

למעט במקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך.

שטראוס תהיה רשאי לעשות כל שימוש (לרבות שימוש מסחרי) שתמצא לנכון בתכנים שפרסמת באתר, לרבות הפצתם, פרסומם והעברתם לכל גורם שהוא, מבלי שתהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין שימוש כאמור.

למען הסר ספק, מובהר כי שטראוס לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר עם התכנים ובכלל זאת נכונותם, אמינותם, דיוקם וכיו"ב, והאחריות הבלעדית לתכנים ולכל תוצאה הנובעת מהם ו/או מפרסומם ו/או בקשר עמם, לרבות שימוש בתכנים ו/או טענה ו/או תגובה כלפיהם, תחול בלעדית על הגולש שיצר אותם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באתר זה עשוי להופיע מידע הכולל בין היתר ביקורות על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או אירועים שונים, שאינן בהכרח משקפות את דעת שטראוס, אלא את דעותיו האישיות של הכותב בלבד.

השימוש שהינך עושה באתר, לרבות כל שימוש במידע והסתמכות עליו, הינם באחריותך הבלעדית. והאחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם מהשימוש באתר מוטלת עליך בלבד ובאחריותך הבלעדית. שטראוס, נושאי המשרה בה, עובדיה, או מי מטעמה, לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר, נלווה, תוצאתי, עקיף או עונשי הנובע מכניסה לאתר או כל שימוש שנעשה בו.

המידע באתר זה עשוי לכלול חומר פרסומי מטעם שטראוס, לרבות פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות בתנאים שתקבע שטראוס. שטראוס רשאית להפסיק ו/או לשנות בכל עת כל מבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

שטראוס אינה אחראית לשירותים כלשהם המופיעים באתרים המקושרים לאתר זה ו/או מתפרסמים במודעות המתפרסמות בהם.

האתר ותוכנו, לרבות זכויות היוצרים בכל הטקסטים, החומרים והתמונות שייכים לשטראוס למעט אם צוין אחרת, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. חל על הגולשים איסור להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי בתכנים שבאתר, אלא ברשות בעלי הזכויות.

על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

לשטראוס הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר או איזה ממערכותיו ו/או השירותים הכלולים בו באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.